Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Joanna Krzeslak-Hoogland, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ProBiotic DIGEST zarejestrowaną w Holandii, adres e-mail: info@dr-joanna.com, w dalszej części zwana jako „Administrator”. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora lub pytania dotyczące przysługujących Tobie uprawnień, możesz skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: info@dr-joanna.com.  

RODO 

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. 

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług indywidualnych konsultacji zdrowotnych obejmujących wskazania żywieniowe, dobór suplementów diety oraz porad odnośnie zdrowego stylu życia, w celach profilaktycznych lub leczniczych w indywidualnych jednostkach chorobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej. 

Ponadto, w niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności: 

 1. w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora, 
 2. w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora, 
 3. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, 
 4. w celu wysyłania drogą elektroniczną na przykład informacji zdrowotnych lub handlowych. 

W innych przypadkach Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody. 

Obowiązek podania danych osobowych 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Sposób pobierania danych osobowych

Dane osobowe mogą być gromadzone na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.dr-joanna.com, poprzez kontakt drogą emailową, poprzez kontakt telefoniczny lub wirtualny, poprzez wypełnienie kwestionariuszy zdrowotnych, poprzez podzielenie się historią medyczną lub wynikami badań laboratoryjnych.  

Podczas korzystania ze strony internetowej www.dr-joanna.com pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

Od osób odwiedzających www.dr-joanna.com mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na www.dr-joanna.com.

Jakie dane mogą być pobierane

W zaleznosci od rodzaju usług, następujące dane mogą być wykorzystane:

 • adres e-mail;
 • imię i nazwisko;
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj);
 • numer telefonu;
 • data urodzenia; 
 • historia zdrowotna; 
 • wyniki badań laboratoryjnych

Informacje o odbiorcach danych osobowych 

Wykorzystując Twoje dane osobowe zachowana jest poufność. 

Jakkolwiek, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych: 

 1. operatorowi płatności elektronicznych, lub podmiotom obsługującym newsletter oraz hostingodawcy 
 2. podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych (jak na przykład wykorzystanie systemu do zarządzania dokumentacją zdrowotną klientów), w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora  

Okresy przetwarzania danych osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. dotyczącym celów oraz podstaw przetwarzania danych, tj. przez okres: 

 1. obowiązywania umowy łączącej Ciebie z Administratorem, 
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej, 
 3. realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń, 
 4. do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie następujące prawa: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, 
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), 
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 5. prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych, 
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać przesyłając wniosek drogą mailową na adres: info@dr-joanna.com. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim udzielona została przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, tak jak na przykład do Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl/

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych 

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Data ostatniej modyfikacji: 08.02. 2021 r.